Nota en vergoedingen

Nota en vergoedingen

Veel gestelde vragen

Alles wat u moet weten over uw nota en vergoedingen.

Het verwerken van betalingen, zoals u al gewend bent, vindt plaats via Infomedics. Dit is volledig gedigitaliseerd. Het kan zijn dat tot medio 2021 de betalingen namens Salland Dental, Implantologie Salland en/of NOVEL CLINICS gefactureerd worden. Géén reden tot paniek. want achter de schermen zijn we nog steeds bezig om alle zaken te optimaliseren.

Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar de website van Infomedics. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics. Op de website van Infomedics zal u de antwoorden op veelgestelde vragen vinden.

Op uw nota zult u zien dat achter elke verrichting of prestatie een code staat. De tandheelkundige verrichtingen en prestaties, de codes en de tarieven worden ieder jaar vastgelegd door NZa. Op deze website kunt u aan de hand van een voorbeeldnota zien hoe uw nota is opgebouwd. Meer informatie over de tarieven en verzekeringen, vindt u op de website allesoverhetgebit.nl.

Bijzondere tandheelkunde kan een verzekerde krijgen bij een ernstige aandoening waardoor deze zonder die zorg zijn de tanden en kiezen niet voldoende kan gebruiken.

Een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg kan nodig zijn als een verzekerde:

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of later gekregen afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft;
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft;
 • een medische behandeling moet ondergaan, waarvan het resultaat mede afhankelijk is van tandheelkundige zorg.

Of een verzekerde recht heeft op bijzondere tandheelkunde is afhankelijk van de situatie van de mond, die bestond of te verwachten was zonder dat de aandoening zich voordeed of voordat de medische behandeling is gestart. Dit wordt het ‘maatmanbeginsel’ genoemd. De zorgverzekeraar beoordeelt of de verzekerde recht heeft op bijzondere tandheelkunde en op welke zorg of vergoeding hij recht heeft met toepassing van het ‘maatmanbeginsel’.

De vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg staat beschreven in artikel 2.7, lid 1 van het Besluit zorgverzekering.

Bij de zeer ernstige tandheelkundige afwijkingen waarvoor bijzondere tandheelkundige hulp nodig is, gaat het vaak om de volgende afwijkingen:

 • een oligodontie (ontbreken van meerdere tanden), waarbij het aantal niet-aangelegde elementen zo groot is dat er sprake is van een ernstige functiestoornis;
 • een amelogenesis imperfecta (afwijking van het tandglazuur) van ernstige aard, dan wel een omvangrijke glazuuraantasting van niet-carieuze aard, een en ander tenzij de tandboog ernstig is gemutileerd;
 • een kaakorthopedische afwijking, maar alleen als deze behoudens medische contra-indicatie, door middel van een osteotomie (chirurgische ingreep waarbij een stuk bot wordt doorgesneden) gecorrigeerd behoort te worden en daarbij een prothetische voor- of nabehandeling noodzakelijk is;
 • ernstige cranio-mandibulaire dysfunctie (klachten die uitgaan van het kaakgewricht en/of kauwspieren);
 • een blijvend dento-alveolair defect (een defect ten gevolge van) een ongeval, tenzij ten tijde van het ongeval naar tandheelkundige opvattingen onvoldoende tandheelkundige functie aanwezig was of al was aangevuld met een partiële prothese of een frameprothese;
 • een cheiloschisis, gnathoschisis of palatoschisis (gespleten lip-kaak en/of gehemelte);
 • een oro-maxillo-faciaal defect (een uitgebreid defect aan de mond of kaak of het aangezicht), maar alleen als de toestand van het tand-kaakmondstelsel tot stabilisatie is gekomen.

Orthodontische hulp (van de beugeltandarts) valt alleen onder de bijzondere tandheelkunde als er sprake is een zeer ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medebehandeling door andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Er geldt alleen een vergoeding als het gaat om de behandeling van een zeer ernstige afwijking die vergelijkbaar is met een schisisafwijking (gespleten lip-kaak- en gehemelte).

Bijzondere orthodontische hulp staat beschreven in artikel 2.7, lid 3 van het Besluit zorgverzekering.

Een deel van de zorg voor tandartsen en kaakchirurgen valt onder de basisverzekering. Tandartskosten worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten.
Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Of je je aanvullend wilt verzekeren,  en zo ja hoe uitgebreid, beslis je zelf.

Wil je je verzekeren voor mondzorg? Let dan op de volgende punten:

 • Vergoeding na ongeval
  Veel verzekeraars vergoeden de kosten na een ongeluk niet. Wanneer je uitglijdt en bijvoorbeeld twee voortanden breekt, krijg je de kosten van een behandeling niet helemaal vergoed. Verzekeraars zijn daar niet vaak duidelijk over, vraag dit dus vooraf.
 • Keuzevrijheid
  Wil je zelf bepalen naar welke tandarts je gaat? Informeer vooraf goed met wie jouw mondzorgverlener contractafspraken heeft gemaakt.
 • Toegang
  De verzekeraar heeft geen wettelijke acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering en heeft dus altijd het recht om je te weigeren. Bijvoorbeeld als je een behandeling met een kroon in het vooruitzicht hebt. Houd er dus rekening mee dat je niet op het laatste moment (vlak voor een grote behandeling) een aanvullende verzekering kunt afsluiten.

Het aanbod van aanvullende tandartsverzekeringen is erg groot. Kijk hier voor tips bij het kiezen van een tandartsverzekering.

Bron: KNMT

Dankzij de nieuwe inzichten in de laatste decennia, is er een verschuiving ontstaan van curatieve tandheelkunde naar preventieve tandheelkunde. We weten nu dat de oorzaken van de problemen in een ongezonde mond door meerdere factoren kan zijn ontstaan. Vaak zijn de gevolgen van opgetreden schade aan tanden/ kiezen, tandvlees, slijmvlies en kaakbot pas zichtbaar als ze al een tijdje aanwezig zijn.

In de praktijk is nu keer op keer bewezen dat gerichte aandacht en zorg in een persoonlijk zorgplan heel vaak de mondgezondheid stabiel houdt. Dat kost, naast allerlei andere inspanningen, ook veel tijd. Daarom zijn de tarieven van preventieve verrichtingen in de mondzorg meestal tijdsgebonden (per 5min).

Om op een verantwoorde wijze persoonlijk zorg te leveren, besteden we de tijd die nodig is om samen aan uw mondgezondheid te werken. We willen dat het steeds beter gaat met uw mondgezondheid. Het kan zijn dat u vaker moet komen of langer op stoel ligt dan iemand anders. Als dit voor preventie is, geeft het al aan dat het zorgplan wat intensiever is gemiddeld. Dit zal dan ook invloed hebben op de hoogte van het eindbedrag op uw factuur.

Elke verrichting of prestatie op uw factuur na uw bezoek heeft een code. De standaard maximale tarieven worden elk jaar door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Deze maximale tarieven worden dan overal in Nederland in de mondzorg gehandhaafd. Een verrichting of prestatie zal in uitzonderlijke gevallen lager uitvallen dan het maximale tarief, maar het mag nooit hoger zijn dan NZa vastgesteld heeft. Hieronder een overzicht van handige links voor meer informatie over de transparantie van tarieven:

Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten wél volledig vergoed. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico. De orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor jongeren tot 18 jaar dekt de basisverzekering de kosten van de volgende behandelingen:

 • periodieke controle (periodiek preventief onderzoek): één keer per jaar, tenzij de tandarts of mondhygiënist vindt dat meer keren per jaar nodig is;
 • een incidenteel consult (een afspraak tussen de periodieke controles door);
 • tandsteen verwijderen;
 • fluoridebehandeling vanaf het doorbreken van blijvende gebitselementen (grote-mensen-tanden en -kiezen): maximaal twee keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is;
 • verzegeling van kauwvlakken;
 • behandeling van het parodontium (weefsel dat de tand of kies in de kaak bevestigt);
 • verdoving;
 • wortelkanaalbehandeling;
 • vullingen;
 • behandeling bij klachten over het kaakgewricht;
 • plaatjes en frameprothesen;
 • kronen, bruggen en implantaten: alleen bij niet aangelegde of door een ongeval geheel verloren fronttanden;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten;
 • röntgenonderzoek, behalve bij orthodontische hulp (beugeltandarts).

De vergoeding voor tandarts en mondzorg voor jongeren onder de 18 jaar staat beschreven in artikel 2.7, lid 4 van het Besluit zorgverzekering.

De basisverzekering dekt voor volwassen verzekerden alleen de kosten van de volgende behandelingen:

 • chirurgische tandheelkundige hulp, uitgevoerd door een kaakchirurg. Hieronder vallen niet: parodontale chirurgie (tandvleesbehandelingen), het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties (kiezen trekken als dat ook door de tandarts gedaan kan worden);
 • röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp, door of op verzoek van een kaakchirurg;
 • uitneembare prothesen (kunstgebitten) voor de boven- en/of onderkaak.

De vergoeding voor tandarts en mondzorg voor verzekerden boven de 18 jaar staat beschreven in artikel 2.7, lid 5 van het Besluit zorgverzekering.

Een verzekerde van 18 jaar en ouder moet voor een uitneembare volledige prothese (kunstgebit) bij de tandarts of tandprotheticus een eigen bijdrage betalen van 25% van de kosten.

Voor een uitneembaar volledig kunstgebit op implantaten betaalt de verzekerde een eigen bijdrage van 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak.

De eigen bijdrage voor reparatie of overzetting van een volledig kunstgebit bedraagt 10% van de kosten.

De eigen bijdrage voor tandarts en mondzorg staat beschreven in artikel 2.31 van de Regeling zorgverzekering. Lees meer op de pagina ‘Eigen bijdrage’.

De kosten van tandheelkundige hulp vallen onder het verplichte eigen risico.

Behandeling van verzekerden met objectief vastgestelde extreme angst voor de tandarts valt ook onder het basispakket. De behandeling van deze extreem angstige vindt vaak plaats in instellingen voor bijzondere tandheelkunde. Hierbij is voor de gewone tandheelkundige verrichtingen wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Copyright © 2021 | Salland Dental | Implantologie Salland | Website door IRMEDIA

Social MEDIA

Copyright © 2021 | Salland Dental | Implantologie Salland | Website door IRMEDIA